• ۸۵
قیمت رطوبت سازپروانه ای چهار اسب بخار | مشخصات فروش رطوبت ساز پروانه ای | دستگاه مه پاش پروانه ای سالن قارچ | رطوبت ساز صنعتی | مهپاش مرغداری | رطوبت ساز گلخانه
قیمت : 230.000.000 ریال 

  • ۹۷
مشخصات خرید رطوبت ساز پروانه ای سه اسب بخار | مه پاش ضنعتی | قیمت رطوبت سازپروانه ای | رطوبت ساز پروانه ای مرغداری | مهپاش نساجی | دستگاه رطوبت ساز
قیمت : 200.000.000 ریال 

  • ۱۸۴
قیمت رطوبت سازپروانه ای دو اسب بخار | مه پاش پروانه ای | رطوبت سازپروانه ای نساجی | مشخصات و فروش رطوبت ساز پروانه ای | رطوبت ساز سالن قارچ
قیمت : 170.000.000 ریال 

  • ۲۰۰
قیمت رطوبت ساز یک و نیم اسب بخار | مشخصات فروش رطوبت ساز صنعتی پروانه ای | رطوبت ساز پروانه ای گلخانه | مه پاش انبار توتون | رطوبت ساز مرغداری | رطوبت ساز
قیمت : 150.000.000 ریال 

  • ۹۴
رطوبت ساز پروانه ای یک اسب بخار | مشخصات و فروش رطوبت ساز پروانه ای | قیمت رطوبت ساز پروانه ای | کاربرد و ویژگی مه پاش پروانه ای | رطوبت ساز سالن قارچ | مهپاش گلخانه | مه پاش توتون| مهپاش صنعتی
قیمت : 128.000.000 ریال 

  • ۵۴۳
قیمت مشخصات و خرید رطوبت ساز پروانه ای نیم اسب بخار تی تاک | مهپاش گلخانه نیم اسب | رطوبت ساز نیم اسب بخار | رطوبت ساز پرورش قارچ | مه پاش نساجی 0.5 اسب | مه پاش صنعتی کوچک |  رطوبت ساز مرغداری
قیمت : 118.000.000 ریال 


تماس با مجموعه تی تاک آیکون واتساپ آیکون اینستا