• ۵۴
قیمت رطوبت سازپروانه ای چهار اسب بخار | مشخصات فروش رطوبت ساز پروانه ای | دستگاه مه پاش پروانه ای سالن قارچ | رطوبت ساز صنعتی | مهپاش مرغداری | رطوبت ساز گلخانه
قیمت : 21.000.000 تومان 

  • ۷۳
مشخصات خرید رطوبت ساز پروانه ای سه اسب بخار | مه پاش ضنعتی | قیمت رطوبت سازپروانه ای | رطوبت ساز پروانه ای مرغداری | مهپاش نساجی | دستگاه رطوبت ساز
قیمت : 17.900.000 تومان 

  • ۹۲
قیمت رطوبت سازپروانه ای دو اسب بخار | مه پاش پروانه ای | رطوبت سازپروانه ای نساجی | مشخصات و فروش رطوبت ساز پروانه ای | رطوبت ساز سالن قارچ
قیمت : 15.300.000 تومان 

  • ۱۰۵
قیمت رطوبت ساز یک و نیم اسب بخار | مشخصات فروش رطوبت ساز صنعتی پروانه ای | رطوبت ساز پروانه ای گلخانه | مه پاش انبار توتون | رطوبت ساز مرغداری | رطوبت ساز
قیمت : 13.600.000 تومان 

  • ۸۰
رطوبت ساز پروانه ای یک اسب بخار | مشخصات و فروش رطوبت ساز پروانه ای | قیمت رطوبت ساز پروانه ای | کاربرد و ویژگی مه پاش پروانه ای | رطوبت ساز سالن قارچ | مهپاش گلخانه | مه پاش توتون| مهپاش صنعتی
قیمت : 11.600.000 تومان 

  • ۵۲۷
قیمت مشخصات و خرید رطوبت ساز پروانه ای نیم اسب بخار تی تاک | مهپاش گلخانه نیم اسب | رطوبت ساز نیم اسب بخار | رطوبت ساز پرورش قارچ | مه پاش نساجی 0.5 اسب | مه پاش صنعتی کوچک |  رطوبت ساز مرغداری
قیمت : 10.000.000 تومان 


تماس با مجموعه تی تاک آیکون واتساپ آیکون اینستا